AOHT | Association of Oral Health Therapists

Office Bearers


President: Ong Mingda

Vice President: Chen Shanmin

Secretary: Ang Wei Wei

Treasurer: Huang Kai Wei

Public Relation Manager: Sree Gaithri

Welfare and Membership Manager: Peh Yi Qi

Ordinary Committee Members:

  • Wu Lian Zhi
  • Glenn Lee
  • Nurul Idayu
  • Heng Min Hua